ข้อมูลบริษัทชื่อบริษัท บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)จำกัด
หุ้นส่วน บริษัท โตเกียว โรคิ จำกัด ( 100%)    http://www.roki.co.jp/en/
วันที่ก่อตั้ง 8 กรกฎาคม 2010
เงินลงทุน 453 ล้าน บาท
สินค้าหลัก Oil Filter , Heat Exchanger (Oil Cooler) , Fuel Filter , EGR Cooler, Catalytic Converter (Catalytic Muffler) , Catalyst
จำนวนพนักงาน
(จากเดือน มิถุนายน 2560)
ไทย 209 คน
ญี่ปุ่น 13 คน
สำนักงานใหญ่ 700/682 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160


นโยบายคุณภาพ

"พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างและคงรักษาระบบ ที่มีความสามารถในการแข่งขัน อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ "กฎบัตรโตเกียว โรคิ" อีกทั้ง เราจะมุ่งมั่นพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อนำไปสู่การได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้า "นโยบายสิ่งแวดล้อม

"เราจะส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีรากฐานมาจากชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ด้วยการพัฒนา การผลิต และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน ตามหลักปรัชญาองค์กร "CLEAN & SAVING" นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และจะพึงปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ดีโดยให้ความสำคัญ กับทุกกระบวนในการดำเนินธุรกิจ และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีความห่วงใยในการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน ทุกคนทุกระดับ จึงกำหนด นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. บริษัท ฯ จะป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย โรคจากการทำงาน หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ของพนักงานและลูกจ้างและกำหนด มาตรการในการควบคุมและป้องกัน ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

3. บริษัท ฯ จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ ลูกค้า พันธมิตรของบริษัท และทรัพย์สินของ บริษัท ฯ โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และสามารถวัดผลได้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

4. บริษัท ฯ จะสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และจัดกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เช่นการฝึกอบรมการรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

5. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้อง ตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุง ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6. บริษัท ฯ จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย

7. บริษัท ฯ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ ตลอดจนผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อที่เข้ามาภายใน บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม และ คำนึงถืงความสำคัญในเรื่องของการใช้พลังงานโดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน ทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยกำหนด แนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. บริษัทจะจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท

2.บริษัทจะกำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัทและจะ สื่อสารให้ พนักงานของบริษัทได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

4. บริษัทจะให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

5. บริษัทจะปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และแผนการ จัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

6. บริษัทจะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีอยู่ในปัจจุปันโดยไม่ปิดกั้นและ พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีเกิดใหม่โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของโครงการเป็นหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่ผลประโยชน์หรือกําไร ของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่จําเป็นต้องคํานึงถึง การคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการเรียกร้องหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ

ทางบริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1.1 บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ ผู้อื่นกระทําแทนตน

1.2 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

1.3 ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่าย การคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพนักงานต้องแจ้งไปยัง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

1.4 บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง พนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยว ข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษหรือให้ผลในทางลบ ต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

1.5 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังต่อเนื่องและเสริมสร้าง ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

1.6 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ การคัดเลือกบคุลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท ดังนั้นทางบริษัทจะเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของแรงงานที่มาจากทั้งในและต่างประเทศ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้แรงงานโดยบังคับ เคารพในสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการคุ้มครองทางสังคม ตามสภาพที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม, มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การทำงาน ที่เหมาะสมปลอดภัย ให้สวัสดิการที่เหมาะสมจูงใจ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานและจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาและเปิดโอกาสให้มีการก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเป็นธรรม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ปฏิบัติและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานระดับกลางและล่าง รวมไปถึงบุคคลที่จะมาสมัครเป็นพนักงานใหม่ โดยบริษัทไม่มีนโยบายกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือวัย หากคุณสมบัติด้านการทำงานและ ประสบการณ์เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ รวมถึงบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน มีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ

4.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

4.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม